A szabadságharc eseményei és az európai háttér

1696. augusztus 27. I. Lipót Habsburg császár és király a Magyar Kamarát a bécsi udvari kamara alá rendeli.
1697. július Esze Tamás tarpai jobbágy és Kis Albert egykori kuruc hadnagy 1695 szeptembere óta szervez Thököly nevében ellenállást, ennek eredményeként júliusban kirobban a hegyaljai felkelés. A császári csapatok a felkelést leverik egy hónap alatt.
1698. február 1. A töröktől visszafoglalt magyar területekre (Pozsega, Verőce, Valkó, Szerém megye) Bécs helytartót nevez ki, és nem állítja vissza a vármegyei közigazgatást.
1699. január 26. A karlócai békével befejeződik a török kiűzése Magyarországról. A békeszerződés értelmében a Duna-Tisza köze és Erdély is Habsburg-fennhatóság alá kerül.
1699. február 5. A bécsi Udvari Haditanács magyar ezredeket oszlat fel és szélnek ereszti a végvári katonaságot.
1699. március 3. Londonban III. Vilmos angol és XIV. Lajos francia király megállapodik a spanyol örökség felosztásáról.
1699. november II. Rákóczi Ferenc és néhány északkelet-magyarországi nemes levélben támogatást kér a francia királytól a Habsburg uralkodó ellen a helyi lakosság számára.
1699. november 1. Meghal a Habsburgok spanyol ágának utolsó tagja, II. Károly. Örökösévé XIV. Lajos unokáját, Anjou Fülöp herceget tette meg, azzal a feltétellel, hogy vegye feleségül Lipót császár egyik lányát. A Habsburgok osztrák ága, Lipót császár persze igényt tart a spanyol trónra, és háborús előkészületekbe fog.
1699. november 16. I. Lipót és III. Frigyes brandenburgi választófejedelem szerződése: Frigyes támogatja a Habsburgokat, cserébe I. Lipót hozzájárul Frigyes királlyá koronázásához.
1700-1721 Az északi háború: a svéd hegemónia ellen szövetkező koalíció (Dánia, Lengyelország, Szászország, Oroszország) támadást indít XII. Károly svéd király ellen. A svédek még ez év augusztusában legyőzik a dánokat, és győzelmet aratnak az oroszok felett is (Narva, 1700. november).
1701. február 18. (Bourbon) Fülöp, Anjou hercege megérkezik Spanyolországba, ahol királynak ismerik el. Ez a spanyol örökösödési háború kezdete Ausztria és Franciaország között, mely 1714-ig tart. A franciákat csak a bajor és a kölni választófejedelem támogatja.
1701. augusztus Bercsényi Miklós XIV. Lajos francia királyhoz intézett emlékiratában felveti egy francia segítséggel indítandó magyarországi Habsburg-ellenes felkelés lehetőségét. A király elzárkózik ez elől.
1701. szeptember 7. Ausztria, Anglia és Hollandia franciaellenes szövetséget köt.
1701. november 7. Az áprilisban letartóztatott Rákóczi Ferenc megszökik bécsújhelyi börtönéből és Lengyelországba menekül.
1702. február 7. A bécsi Udvari Kamara elrendeli a török kiűzése után funkciójukat vesztett magyarországi várak felrobbantását, nehogy azok újabb lázongások erősségeivá váljanak.
1702. szeptember 28. A Habsburgok vezette Német-római Birodalom hadat üzen Franciaországnak.
1702 A svédek az északi háború folyamán megszállják Varsót.
1703. május 6. Rákóczit a brezáni várban kuruc felkelők keresik fel és kérik, álljon a Habsburg-ellenes felkelés élére. Rákóczi kiáltványban szólítja fel Magyarország nemes és nemtelen lakóit: fogjanak fegyvert hazájuk szabadságáért a Habsburgok ellen. Esze Tamás ezereskapitányt megbízza, gyűjtsön sereget.
1703. május I. Péter orosz cár visszafoglalja a svédektől a Finn-öböl vidékét, megalapítja Szentpétervárt, mely 1712-től lesz birodalma központja.
1703. június 16. Rákóczi Naménynél magyar földre lép, és a már korábban kirobbant népi felkelés élére áll.
1703. november XIV. Lajos francia király tudatja Rákóczival, hogy az erdélyi trón jogos örökösének ismeri el, és havi pénzügyi támogatást biztosít számára.
1703. július 18. Rákóczi naményi pátensében csatlakozásra szólítja fel a magyar nemességet.
1703. augusztus 8. Rákóczi vetési pátense: a hadba vonult jobbágyok és családjuk mentesül a jobbágyszolgáltatások terhétől.
1703. szeptember-október Ocskay László ezereskapitány sikeres felvidéki hadjárata.
1703. október 15. Károlyi Sándor szatmári főispán csatlakozik Rákóczihoz. Novemberben a bonchidai kuruc győzelem után az erdélyi nemesség átáll Rákóczihoz.
1703. november 22. I. Lipót megerősíti a magyarországi szerb határőrök kiváltságait. Decemberben a szerbek hűségükről biztosítják a királyt.
1704. január Rákóczi megalakítja a felkelés politikai szervezetének központi testületét, az Udvari Tanácsot.
1704. február 2. Rákóczi a lengyel rendekhez, XII. Károly svéd királyhoz és I. Frigyes porosz királyhoz küld követeket, hogy megnyerje őket egy Habsburg-ellenes szövetség tervének.
1704. tavasza Károlyi Sándor dunántúli hadjárata.
1704. április 17. Rákóczi Eger alól megindul seregével a Dunántúl visszafoglalására. Júniusban Károlyi Sándor portyázó csapatai egészen Bécsig hatolnak.
1704. július 8. A gyulafehérvári országgyűlés Rákóczit Erdély fejedelmévé választja.
1704. augusztus 13. A spanyol örökösödési háborúban a kezdeti francia fölény után fordulat áll be: Höchdtädtnél angol-osztrák seregek megsemmisítő vereséget mérnek a francia-bajor seregre. Ezután 1709-ig a szövetségesek aratnak győzelmeket a franciák felett.
1704. augusztus 30. Erős Ágost lengyel király és szász választófejedelem Narva mellett szövetséget köt Oroszországgal az északi háborúban Svédország ellen.
1704. szeptember A császári csapatok visszafoglalják a Dunántúlt.
1705. május 5. Meghal az 1658-tól uralkodó I. Lipót. Utóda fia, I. József (1705-11).
1705. június 15. Forgách Simon tábornok elfoglalja Medgyest. Ezzel - Szeben, Brassó és Fogaras kivételével - egész Erdély Rákóczi kezére kerül.
1705. október 26. Rákóczi katonai támogatást kér a törököktől.
1705. szeptember 12-október 3. A szécsényi országgyűlésen a rendek szövetséggé alakulnak, Rákóczit vezérlő fejedelemmé választják és teljhatalommal ruházzák fel. Felállítják a Gazdasági Tanácsot, Besztercebánya székhellyel. Feladata a kincstári javak felügyelete és a hadellátás feltételeinek megteremtése.
1706. február 20. A horvátok - Rákóczi felhívásai ellenére - I. József király mellé állnak a kurucokkal szemben. Májusban I. József megerősíti a horvát rendek kiváltságait.
1706. március 8. A huszti országgyűlés kimondja Erdély csatlakozását a magyarországi konföderációhoz. Ezt az 1707. április 5-21. közötti marosvásárhelyi országgyűlés szentesíti, Rákóczit tekintve Erdély uralkodójának.
1706. szeptember XII. Károly svéd király legyőzi Erős Ágost seregét. Erős Ágost lemond a lengyel koronáról XII. Károly jelöltje javára, és kilép a háborúból.
1707. május 1-június 18. Az ónodi országgyűlésen kimondják a Habsburg-ház trónfosztását Magyarországon. Az ország igazgatását a fejedelemre és a szenátusra bízzák. 2 millió forint hadiadót vetnek ki, az adófizetésből a nemesség is részt vállal.
1707. május 15. Rákóczi Szerencsen I. Péter orosz cár követét fogadja, aki szövetséget ajánl és a lengyel trónt ígéri Rákóczinak. Szeptember 14-én Varsóban I. Péter és Rákóczi megbízottai szerződést kötnek.
1707. ősze A császári csapatok visszaveszik a kurucoktól Erdélyt.
1708. augusztus 3. A Rákóczi vezette kuruc seregek katasztrofális vereséget szenvednek Trencsénnél. A vereség után több kuruc vezér átáll a császáriakhoz, pl. Ocskay brigadéros lovasezredével.
1709. június Döntő fordulat az északi háborúban: Poltavánál I. Péter megsemmisíti a svéd sereget. Lengyelországból elűzik a svédek által kinevezett királyt, és Dániával együtt a lengyelek is újra bekapcsolódnak a svédek elleni háborúba. A svédek viszont megnyerik szövetségesüknek a törököket, akik az oroszok ellen lépnek hadba (1710-11).
1709. szeptember 11. A spanyol örökösödési háborút eldöntő malplaquet-i (Belgium) csatában az osztrák és szövetséges hadak legyőzik a franciákat. XIV. Lajos még e hónapban beszünteti Rákóczi segélyezését.
1710. január 22. A Rákóczi vezette kurucok, lengyel és svéd segédcsapatokal, vereséget szenvednek a császáriaktól Romhánynál.
1710. tavasza Pestisjárvány és éhínség dúl országszerte.
1710. július-november A Dunántúl visszafoglalására indított kuruc hadjárat kudarccal zárul.
1710. november 14. Pálffy János, a magyarországi császári hadak szeptemberben kinevezett új főparancsnoka magánlevélben tárgyalást javasol Károlyi Sándor kuruc tábornagynak. Károlyi - Rákóczi hozzájárulásával - válaszol, majd 1711. január 21-én találkozik Pálffyval. Január 31-én Rákóczi is tárgyal Pálffyval.
1711. február 15. Rákóczi Lengyelországba indul, hogy I. Péterrel tárgyaljon. Megbízza Károlyit a tanácskozások folytatásával.
1711. április 17. Meghal I. József. Utóda III. Károly (1711-40).
1711. április 30. Szatmáron a szövetkezett rendek és a király képviselői aláírják a békét. Másnap, május 1-jén a majtényi síkon 12 ezer kuruc katona leteszi a fegyvert.
1711. május 13. Az ország népéhez intézett nyílt levelében Rákóczi tiltakozik a szatmári béke ellen.
1711. július 8. A Prut melletti csatában a török sereg győzelmet arat az oroszok felett. Ezzel I. Péter Rákóczinak tett ígéretei teljesíthetetlenné válnak.
1711. október 18. Anglia és Hollandia elismerik V. Fülöpöt, XIV. Lajos unokáját spanyol királynak. 1713-ban XIV. Lajos, valamint a Habsburgok szövetségesei megkötik az utrechti békét, amely megtiltja Spanyolország és Franciaország perszonálunióját. 1714-ben a francia, a spanyol király és a Habsburg uralkodó a rastatti békével lezárja a spanyol örökösödési háborút: a Habsburgok elismerik a Bourbonokat a spanyol trón örököseinek, amiért jelentős területeket nyernek.